ลงชื่อเข้าใช้งาน

จดจำการลงชื่อเข้าใช้

| ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

edu2020 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 4” ประจำปี 2563

แจ้งนักวิจัยทราบ วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563 จะมีการทดสอบระบบ Zoom Cloud Meetings เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ขอให้นักวิจัยเข้ากลุ่มไลน์ตามตารางห้องนำเสนอของตนเอง

กำหนดการ 
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563
(ผ่านระบบออนไลน์) วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00 – 16.00 น.

08.00 น. – 08.30 น. นักวิจัยลงทะเบียน (ผ่านระบบ Google Forms)
08.30 น. – 08.50 น. นักวิจัย Log In เข้าโปรแกรม Zoom ตาม QR-code ห้องนำเสนอ
08.50 น. – 09.00 น. พิธีเปิดการประชุม โดยรักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์
09.00 น. – 12.00 น. นักวิจัยแต่ละห้อง นำเสนอผลงานต่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ผ่านระบบออนไลน์)
12.00 น. – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. – 16.00 น. นักวิจัยแต่ละห้อง นำเสนอผลงานต่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ผ่านระบบออนไลน์)
16.00 น.  ปิดการประชุมวิชาการ

หมายเหตุ:

1.ขอให้นักวิจัยกรอกข้อมูลลงทะเบียนใน Google Forms ให้ครบถ้วน
2.เวลานำเสนอ 10 นาที ถาม-ตอบ 5 นาที
3.เจ้าหน้าที่ประจำห้องจะจับเวลา โดยจะแจ้งเตือนก่อนหมดเวลา 3 ครั้ง ได้แก่ เหลือเวลา 5 นาที /เหลือเวลา 1 นาที /หมดเวลา
4.ให้ผู้วิจัยเปลี่ยนชื่อในโปรแกรม Zoom เป็นชื่อและนามสกุล จริง
5.นักวิจัยต้องเปิดกล้องตลอดการนำเสนอ


ตารางการนำเสนอ
ไฟล์ตารางการนำเสนอ.pdf

กลุ่มห้อง/กลุ่มรายวิชา QR Code / URL Line Group 

ห้อง 1 กลุ่ม ครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ 
(ชื่อกลุ่มไลน์: Conference ห้องที่ 1)

http://line.me/ti/g/qgHZeVniK3

ห้อง 2 กลุ่ม ครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ 
(ชื่อกลุ่มไลน์: Conference ห้องที่ 2)

http://line.me/ti/g/B7rAK6684U

ห้อง 3 กลุ่ม ครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ 
(ชื่อกลุ่มไลน์: Conference ห้องที่ 3)

http://line.me/ti/g/Oqq4R288tV

ห้อง 4 กลุ่ม ครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ 
(ชื่อกลุ่มไลน์: Conference ห้องที่ 4)

http://line.me/ti/g/VZgrWvDCwl

ห้อง 5 กลุ่ม ครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ กลุ่มงานวิจัยในชั้นเรียน กลุ่มสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี และกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
(ชื่อกลุ่มไลน์: Conference ห้องที่ 5)

http://line.me/ti/g/uuwHAX_eBR

ห้อง 6 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
(ชื่อกลุ่มไลน์: Conference ห้องที่ 6)

http://line.me/ti/g/UVNPt3_iiz

ห้อง 7 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
(ชื่อกลุ่มไลน์: Conference ห้องที่ 7)

http://line.me/ti/g/yAv7ps1Amk

ห้อง 8 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร 
(ชื่อกลุ่มไลน์: Conference ห้องที่ 8)

http://line.me/ti/g/TIDrSfbCxl

ห้อง 9 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
(ชื่อกลุ่มไลน์: Conference ห้องที่ 9)

http://line.me/ti/g/AS_AS2VTPY


การเตรียมตัวนำเสนอผลงานของนักวิจัย
1. ตรวจสอบรายชื่อห้องนำเสนอผลงาน
2. ติดตั้งโปรแกรม Zoom ในเครื่อง Notebook ของตนเอง จำเป็นต้องมีกล้อง (ศึกษาจากคู่มือการใช้ Zoom)
3. จัดทำไฟล์นำเสนอด้วยโปรแกรม Power point หัวข้อตามบทความ เช่น ชื่อบทความ บทนำ วัตถุประสงค์ วิธีดำเนินการวิจัย ผลการวิจัย สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ (ใช้ font TH SarabunPSK ดาวน์โหลด Font )
4. ตั้งชื่อไฟล์ Power point ตามรหัสบทความ เช่น edu2020_O_3 (มณีเนตร)
5. ส่งไฟล์นำเสนอให้ผู้จัดการประชุมทาง E-mailmaneenet.ru@ssru.ac.th ภายในวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563
6. กรรมการประจำห้องนำเสนอ (Chairman) มีจำนวน 2 ท่าน เจ้าหน้าที่ จำนวน 1 ท่าน
7. เวลาในการนำเสนองาน 20 นาที จำแนกเป็น นักวิจัยนำเสนอผลงานด้วย Power point เวลา 10 นาที ถาม-ตอบ 5 นาที และเตรียมตัวในการ Share Screen ไฟล์ Power point เพื่อนำเสนอคนถัดไปอีก 5 นาที 
8. ระหว่างนำเสนอ เจ้าหน้าที่จะจับเวลา โดยจะแจ้งเตือนก่อนหมดเวลา 3 ครั้ง ได้แก่ เหลือเวลา 5 นาที / เหลือเวลา 1 นาที /หมดเวลา

9. หลังการนำเสนอผลงาน นักวิจัยจะแก้ไขบทความและส่งไฟล์ (นามสกุล .doc .docx .pdf) ทาง E-mailmaneenet.ru@ssru.ac.th ภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2563
10. เกียรติบัตร และ CD-Proceeding จะส่งให้ตามที่อยู่ที่ลงทะเบียนใน Google Forms

11Proceeding Online จะขึ้นให้ดาวน์โหลดหน้าเว็บไซด์ประชุมวิชาการ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563


แบบตอบรับการนำเสนองาน

  1. แบบตอบรับบทความ รหัส edu2020_O_3 - 30
  2. แบบตอบรับบทความ รหัส edu2020_O_32 - 60
  3. แบบตอบรับบทความ รหัส edu2020_O_61 - 82
  4. แบบตอบรับบทความ รหัส edu2020_O_83 - 111
  5. แบบตอบรับบทความ รหัส edu2020_O_113 - 146

หมายเหตุ:
1. บทความจะได้รับการตีพิมพ์ Full Paper ลงใน Proceeding online ของการประชุมวิชาการ
2. มีการคัดเลือกบทความวิจัย ให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการครุศาสตร์สวนสุนันทา
3. คุณมณีเนตร รวมภักดี เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ โทรศัพท์ 02-1601061-2 ต่อ 133 หรือ 082-553-9535 E-mail : maneenet.ru@ssru.ac.th, ID-Line : maneenet.o
4. คุณพีรพล เชื่อมแก้ว (Admin) เจ้าหน้าที่ IT โทรศัพท์ 02-1601061-2 ต่อ 200 หรือ 063-038-5996 E-mail : edu@ssru.ac.th ID-Line : armlucker
5. วิธีการนำเสนอและการใช้งานโปรแกรม Zoom Cloud Meetings  ดูได้ที่