ลงชื่อเข้าใช้งาน

จดจำการลงชื่อเข้าใช้

| ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

ใบประกาศนียบัตร


ลำดับ

รหัสบทความ

ชื่อเรื่อง

Download

1

IRD-Conference2022_O_1

ศึกษาปัญหาการนำหลักธรรมาภิบาลของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปปฏิบัติ

Download

2

IRD-Conference2022_O_4

การพัฒนาชุดการสอนออนไลน์ รายวิชาอุปกรณ์การวัดและควบคุม เรื่องอุปกรณ์ตรวจวัดตำแหน่ง โดยใช้ชุดการสอนรูปแบบ MIAP ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Activity-Based Learning ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1

Download

3

IRD-Conference2022_O_5

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การแนะแนวโดยใช้ TIRAPHAT Model เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ในการตัดสินใจ เลือกแนวทางการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Download

4

IRD-Conference2022_O_7

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ Staphylococcus aureus ของน้ำมันหอมระเหย ใบมะกรูด บัวบก และตะไคร้

Download

5

IRD-Conference2022_O_8

ผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศผ่านแอปพลิเคชันไมโครซอฟท์ทีมส์ รายวิชาคณิตศาสตร์และสถิติวิจัยสำหรับงานแอนิเมชันของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

Download

6

IRD-Conference2022_O_9

การพัฒนาลวดลายจักสานท้องถิ่น เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้  และของแต่งบ้านร่วมสมัย จังหวัดฉะเชิงเทรา

Download

7

IRD-Conference2022_O_10

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการขนส่งของผู้จำหน่ายสินค้าออนไลน์ประเภท C2C

Download

8

IRD-Conference2022_O_11

การพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาชีพโดยใช้ Curriculum Mapping  หมวดวิชาเฉพาะด้าน วิศวกรมเครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รายวิชา เครื่องล่างและส่งกำลัง

Download

9

IRD-Conference2022_O_12

พฤติกรรมดนตรี การรับรู้ข่าวสารเพื่อสุขภาวะทางอารมณ์ในช่วงวิกฤต COVID-19 ประชาชนเขตกรุงเทพมหานคร

Download

10

IRD-Conference2022_O_13

รูปแบบลวดลายและสัดส่วนคันทวย “ กรณีศึกษาวิหารเจ้าแม่จามเทวี วัดปงยางคก จังหวัดลำปาง

Download

11

IRD-Conference2022_O_14

กระบวนการพยาบาลการดูแลมารดาระยะตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงเบาหวาน:  กรณีศึกษา เครือข่ายโรงพยาบาลตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

Download

12

IRD-Conference2022_O_15

โลกทัศน์เกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันท่ามกลางสังคมพหุวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนใต้  ในรวมบทสารคดี ของชุมศักดิ์  นรารัตน์วงศ์

Download

13

IRD-Conference2022_O_16

การปรับปรุงสมบัติด้านการติดไฟและการลามไฟของพอลิยูรีเทนโฟมโดยการเติมสารลิกนิน

Download

14

IRD-Conference2022_O_19

พฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตและความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการใช้อินเตอร์เน็ต ของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

Download

15

IRD-Conference2022_O_21

ปัจจัยการออกแบบอัตลักษณ์สื่อจัดแสดงนิทรรศการที่ส่งผลปฏิสัมพันธ์การดึงดูดของผู้เข้าชมนิทรรศการ กรณีศึกษา:นิทรรศการประวัติศาสตร์

Download

16

IRD-Conference2022_O_22

ความสามารถของเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดนิวโทรฟิลต่อการกำจัดเชื้อพิเธียมอินซิดิโอซุ่ม

Download

17

IRD-Conference2022_O_23

ข้อสังเกตทางกฎหมายและการบริหารจัดการที่มีต่อพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 : ศึกษาเฉพาะกรณีด้านนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

Download

18

IRD-Conference2022_O_24

ประสิทธิผลของผักเชียงดาแคปซูลในการลดระดับน้ำตาลในเลือดหลังอดอาหาร 8 ชั่วโมงและระดับน้ำตาลสะสมในผู้ที่มีภาวะก่อนเบาหวาน

Download

19

IRD-Conference2022_O_25

การพัฒนาสื่อพื้นบ้านลิเกป่า เรื่องท้องถิ่นของเรา เพื่อส่งเสริมจิตสำนึกรักท้องถิ่น ของนักเรียนโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

Download

20

IRD-Conference2022_O_27

การศึกษาการรับมือกับช้างป่าบุกรุกพื้นที่เกษตรกรรม กรณีศึกษา: ตำบลท่าตะเกียบ  อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

Download

21

IRD-Conference2022_O_28

การศึกษาคุณภาพการให้บริการผ่านระบบแอปพลิเคชัน“เป๋าตัง”ของประชาชน ในเขตพื้นที่อำเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี  

Download

22

IRD-Conference2022_O_30

ความคาดหวังและความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของคลินิกแพทย์แผนไทยสุโขทัยธรรมาธิราช

Download

23

IRD-Conference2022_O_31

การตรวจหาแบคทีเรียก่อโรคที่ปนเปื้อนในสลัดพร้อมรับประทานในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี

Download

24

IRD-Conference2022_O_32

การยืดอายุการเก็บรักษาของลูกชิ้นหมูโดยใช้น้ำมันหอมระเหย

Download

25

IRD-Conference2022_O_33

คุณภาพชีวิตของประชาชนกลุ่มเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดตราด

Download

26

IRD-Conference2022_O_34

การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL) ด้วยเทคนิค Think pair share เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

Download

27

IRD-Conference2022_O_35

การเปลี่ยนแปลงระดับความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด ความดันโลหิต ชีพจรและอัตราการหายใจของบุคลากรทาง การแพทย์อายุระหว่าง 40-60 ปี  ที่สวมหน้ากากอนามัยขณะปฏิบัติงาน

Download

28

IRD-Conference2022_O_36

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานและการสร้างสรรค์เป็นฐาน โดยการใช้บทเรียนออนไลน์ วิชา ว30284 การออกแบบและพัฒนาเว็ปไซต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

Download

29

IRD-Conference2022_O_37

ผลกระทบต่อความอิ่มตัวของออกซิเจนในเม็ดเลือดแดง และ การเปลี่ยนแปลงทาง สรีรวิทยาของร่างกาย จากการสวมใส่หน้ากากอนามัย ในอาสาสมัครที่ทำงานนั่งโต๊ะสำนักงานที่มีสุขภาพดี และ มีอายุระหว่าง 20-40 ปี

Download

30

IRD-Conference2022_O_38

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันบันทึกการฝึกอบรมของนักศึกษาเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล: กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

Download

31

IRD-Conference2022_O_39

ความเครียดของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีต่อการเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยภายใต้สถานการณ์โควิด-19

Download

32

IRD-Conference2022_O_40

ตู้ต้นแบบขนาดเล็กสำหรับดูแลต้นสตรอว์เบอร์รีควบคุมผ่านเว็บแอปพลิเคชัน

Download

33

IRD-Conference2022_O_41

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและคุณค่าตราสินค้าที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจใช้บริการธนาคารทีเอ็มบีธนชาต ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร

Download

34

IRD-Conference2022_O_42

แอปพลิเคชันระบบให้คำแนะนำแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสุขภาวะ

Download

35

IRD-Conference2022_O_43

การประยุกต์ข้อมูลเชิงพื้นที่จากอากาศยานไร้คนขับเพื่อติดตามพื้นที่เกษตรกรรม ริมคลองชลประทานในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา  กรณีศึกษา คลองพลเอกอาทิตย์กำลังเอก ตำบลท่าหิน จังหวัดสงขลา

Download

36

IRD-Conference2022_O_45

การคุ้มครองแรงงานหญิงมีครรภ์ : ศึกษากรณีการลาเพื่อให้นมบุตร

Download

37

IRD-Conference2022_O_47

ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการจำกัดระดับของเสียงในเขตชุมชน : ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศ

Download

38

IRD-Conference2022_O_48

สภาพปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157

Download

39

IRD-Conference2022_O_52

การวัดประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด่านชายแดนไทย-เมียนมาร์

Download

40

IRD-Conference2022_O_54

ปัญหาการบอกกล่าวการบังคับจำนอง : กรณีศึกษามาตรา 728 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

Download

41

IRD-Conference2022_O_55

ความสัมพันธ์ระหว่างชายและหญิงที่ปรากฏในวรรณกรรมไทยขุนช้างขุนแผน:ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกฎหมายลักษณะผัวเมียกับกฎหมายลักษณะครอบครัว

Download

42

IRD-Conference2022_O_56

สิทธิและเสรีภาพของกลุ่มความหลากหลายทางเพศ : ศึกษาเปรียบเทียบตามกฎหมายไทยกับกฎหมายประเทศเนเธอร์แลนด์

Download

43

IRD-Conference2022_O_57

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการคิดวิเคราะห์ของนิสิตกายภาพบำบัด จากการจัดรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีและไม่มี facilitator ผ่านระบบการเรียนอิเล็กทรอนิกส์

Download

44

IRD-Conference2022_O_58

มาตรการทางกฎหมายในการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวในประเทศไทย

Download

45

IRD-Conference2022_O_59

ผู้ใหญ่บ้านในอุดมคติของประชาชน กรณีศึกษา:ประชาชนหมู่ที่ 11 ตำบลข้าวเม่า อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Download

46

IRD-Conference2022_O_60

การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานต่อผลสัมฤทธิท์างการเรียน และการสร้างแรงจูงใจในการเรียนรายวิชาชีววิทยา 1 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1

Download

47

IRD-Conference2022_O_61

การเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร :ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกฎหมายไทยกับกฎหมายอเมริกา

Download

48

IRD-Conference2022_O_65

การศึกษาประสิทธิภาพของการใช้เครื่องกระตุ้นด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเข้มข้นสำหรับการปรับรูปร่างบริเวณ หน้าท้องแบบไม่รุนแรง

Download

49

IRD-Conference2022_O_66

การระงับข้อพิพาทออนไลน์ ทางเลือกใหม่ของการซื้อขายในยุคโควิด

Download

50

IRD-Conference2022_O_67

ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อข้าวกล่องแช่แข็งเจในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

Download

51

IRD-Conference2022_O_68

การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศงานเวชระเบียนผ่าน google form ภายใต้วิถีชีวิตใหม่ กรณีศึกษา : แผนกการแพทย์แผนจีน โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์บูรณาการ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์

Download

 

บทความดีเด่น

ลำดับ

รหัสบทความ

ชื่อเรื่อง

Download

1

IRD-Conference2022_O_60

การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานต่อผลสัมฤทธิท์างการเรียน และการสร้างแรงจูงใจในการเรียนรายวิชาชีววิทยา 1 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1

Download

2

IRD-Conference2022_O_28

การศึกษาคุณภาพการให้บริการผ่านระบบแอปพลิเคชัน“เป๋าตัง”ของประชาชน ในเขตพื้นที่อำเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี

Download

3

IRD-Conference2022_O_54

ปัญหาการบอกกล่าวการบังคับจำนอง : กรณีศึกษามาตรา 728 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

Download

4

IRD-Conference2022_O_67

ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อข้าวกล่องแช่แข็งเจในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

Download

5

IRD-Conference2022_O_32

การยืดอายุการเก็บรักษาของลูกชิ้นหมูโดยใช้น้ำมันหอมระเหย

Download

6

IRD-Conference2022_O_35

การเปลี่ยนแปลงระดับความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด ความดันโลหิต ชีพจรและอัตราการหายใจของบุคลากรทาง การแพทย์อายุระหว่าง 40-60 ปี  ที่สวมหน้ากากอนามัยขณะปฏิบัติงาน

Download