ลงชื่อเข้าใช้งาน

จดจำการลงชื่อเข้าใช้

| ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

กำหนดการ


กำหนดการดำเนินกิจกรรม

กิจกรรม

กำหนดการ

เปิดรับบทความ Full Paper ผ่านระบบ Online

22 มี.ค.- 30 เม.ย. 2564

แจ้งผลการพิจารณาเบื้องต้น จากกองบรรณาธิการ

3 พ.ค. 2564

ชำระเงินค่าลงทะเบียน

4-7 พ.ค. 2564

แจ้งผลการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายใน 17 พ.ค. 2564

นักวิจัยส่ง Full Paper  (ฉบับแก้ไข)

21 พ.ค. 2564

ตอบรับการนำเสนอ (Acceptance Letter)

24 พ.ค. 2564

นำเสนอผลงาน (ผ่านระบบออนไลน์) ZOOM Cloud Meeting

28 พ.ค. 2564

จัดทำ Proceeding online (ฉบับสมบูรณ์) พร้อมออนไลน์บนเว็บไซด์

ภายในเดือนมิถุนายน 2564