ลงชื่อเข้าใช้งาน

จดจำการลงชื่อเข้าใช้

| ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

หัวข้อการประชุม


การประชุมวิชาการระดับชาติ “การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2564 เปิดรับบทความวิจัยภาษาไทยที่ยังไม่เคยตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ของครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นักวิจัย และนักศึกษาใน 4 กลุ่ม ได้แก่

1.กลุ่มครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์

2.กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

3.กลุ่มสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี

4.กลุ่มงานวิจัยในชั้นเรียน

หมายเหตุ: 

1. บทความจะได้รับการตีพิมพ์ Full Paper ลงใน Proceeding online ของการประชุมวิชาการ

2. มีการคัดเลือกบทความวิจัย ให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการครุศาสตร์สวนสุนันทา