ลงชื่อเข้าใช้งาน

จดจำการลงชื่อเข้าใช้

| ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

กำหนดการดำเนินกิจกรรม


 

กิจกรรม

กำหนดการเดิม

กำหนดการใหม่

เปิดรับบทความ Full Paper ผ่านระบบ Online

14 ก.พ.- 30 เม.ย. 2565

14 ก.พ.- 13 พ.ค. 2565

แจ้งผลการพิจารณาเบื้องต้นจากกองบรรณาธิการ

ภายใน 2 พ.ค. 2565

ภายใน 14 พ.ค. 2565

ชำระเงินค่าลงทะเบียน

ภายใน 5 พ.ค. 2565

ภายใน 14 พ.ค. 2565

คณะกรรมการประเมินบทความ

8 – 14 พ.ค. 2565

14 – 18 พ.ค. 2565

แจ้งผลการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายใน 17 พ.ค. 2565

ภายใน 18 พ.ค. 2565

นักวิจัยส่ง Full Paper  (ฉบับแก้ไข)

ภายใน 21 พ.ค. 2565

ภายใน 21 พ.ค. 2565

ตอบรับการนำเสนอ (Acceptance Letter)

23 พ.ค. 2565

23 พ.ค. 2565

นำเสนอผลงาน (ผ่านระบบออนไลน์) ZOOM Cloud Meeting

27 พ.ค. 2565

27 พ.ค. 2565

จัดทำ Proceeding online (ฉบับสมบูรณ์) พร้อมออนไลน์บนเว็บไซด์

ภายในเดือนมิถุนายน 2565

ภายในเดือนมิถุนายน 2565