ลงชื่อเข้าใช้งาน

จดจำการลงชื่อเข้าใช้

| ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

สาขาที่รับบทความ


สาขาที่รับบทความวิจัย

1.กลุ่มครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์

2.กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

3.กลุ่มวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

 

หมายเหตุ: 

1. บทความจะได้รับการตีพิมพ์ Full Paper ลงใน Proceeding online ของการประชุมวิชาการ

2. มีการคัดเลือกบทความวิจัย ให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการครุศาสตร์สวนสุนันทา