ลงชื่อเข้าใช้งาน

จดจำการลงชื่อเข้าใช้

| ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

หัวข้อการวิจัย


 

      สวนสุนันทาสร้างสรรค์ : งานแสดงผลงานสร้างสรรค์ด้านศิลปกรรมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 1 เปิดรับผลงานสร้างสรรค์ทุกแขนงในศิลปกรรมศาสตร์ ได้แก่
         
           1.      
กลุ่มทัศนศิลป์
           2.       กลุ่มการออกแบบ
           3.       กลุ่มศิลปะการแสดง
           4.       กลุ่มดุริยางคศิลป์

การส่งผลงานเข้าร่วมการประชุม
           1.       บทความผลงานสร้างสรรค์ จำนวนไม่เกิน 5 หน้า (รูปแบบตามแบบฟอร์มที่กำหนด)

           2.       ผลงานศิลปกรรมนำเสนอในวันงานแสดงผลงาน แบ่งดังนี้
                   2.1    กลุ่มงานทัศนศิลป์และกลุ่มการออกแบบ (การออกแบบนิเทศศิลป์ ออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ ออกแบบเครื่องแต่งกาย)
                          2.1.1   ขนาดผลงานไม่เกิน 100 ซม. x 100 ซม. (ทั้งนี้ขนาดที่กำหนดไม่รวมกรอบหรือฐานผลงาน)
                          2.1.2   บทความผลงานสร้างสรรค์ จำนวนไม่เกิน 5 หน้า (รูปแบบตามแบบฟอร์มที่กำหนด)
                   2.2    กลุ่มงานศิลปะการแสดง (การละคร , นาฏศิลป์ไทย) กลุ่มดุริยางคศิลป์
                          2.2.1  โมเดล หรือ ต้นแบบ หรือ ไฟล์วิดีโอ หรือ การแสดงบนเวที (ไฟล์วิดีโอและการแสดงบนเวที ใช้เวลาไม่เกิน 15 นาที)
                          2.2.2   โปสเตอร์นำเสนอผลงาน ขนาด 80 ซม. X 120 ซม.
                          2.2.3    ค่าใช้จ่ายในการแสดงบนเวทีผู้นำเสนอจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด ทางผู้จัดจะจัดเตรียมเวที และเครื่องเสียงไว้ให้