ลงชื่อเข้าใช้งาน

จดจำการลงชื่อเข้าใช้

| ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

ขั้นตอนการการนำเสนอผลงาน


ขั้นตอนการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์

1. กลุ่มงานทัศนศิลป์ กลุ่มการออกแบบ (การออกแบบนิเทศศิลป์ ออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ ออกแบบเครื่องแต่งกาย)

1.1 ขนาดผลงานไม่เกิน 100 ซม. x 100 ซม. (ทั้งนี้ขนาดที่กำหนดไม่รวมกรอบหรือฐานผลงาน)

1.2 บทความผลงานสร้างสรรค์ จำนวนไม่เกิน 5 หน้า (รูปแบบตามแบบฟอร์มที่กำหนด)

2. กลุ่มงานศิลปะการแสดง (การละคร , นาฏศิลป์ไทย) กลุ่มดุริยางคศิลป์

2.1 โมเดล หรือ ต้นแบบ หรือ ไฟล์วิดีโอ หรือ การแสดงบนเวที (ไฟล์วิดีโอและการแสดงบนเวที ใช้เวลาไม่เกิน 15 นาที)

2.2  โปสเตอร์นำเสนอผลงาน ขนาด 80 ซม. X 120 ซม.

2.3  ค่าใช้จ่ายในการแสดงบนเวทีผู้นำเสนอจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด ทางผู้จัดจะจัดเตรียมเวที และเครื่องเสียงไว้ให้

 

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับ

ใบวุฒิบัตรสำหรับผู้ที่นำเสนอผลงานวิชาการ