ลงชื่อเข้าใช้งาน

จดจำการลงชื่อเข้าใช้

| ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

edu2019 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 3” ประจำปี 2562

Proceeding การประชุมวิชาการระดับชาติการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562

 

หมายเหตุ ๑. ผู้นำเสนอผลงานประเภทโปสเตอร์ต้องจัดทำโปสเตอร์ขนาด กว้าง ๘๐ ซม. สูง ๑๒๐ ซม.

      (ทางผู้จัดจะเตรียมบอร์ดไว้ให้)

               ๒. ไม่คืนเงินลงทะเบียนทุกกรณี

               ๓. ผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐ สามารถเบิกค่าใช้จ่ายตามสิทธิ์จากต้นสังกัดและไม่ถือ

                   เป็นวันลา

               ๔. ผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมจะได้รับ กระเป๋าเอกสาร, สูจิบัตร, ป้ายคล้องคอ, CD Proceeding, เกียรติบัตร,

อาหารว่างและอาหารกลางวัน

 

ติดต่อสอบถามได้ที่

          ๑. อาจารย์ ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ ๐๒-๑๖๐๑๐๖๑-๒ ต่อ ๑๑๖ หรือ ๐๘๙-๕๓๕๗๐๘๒

e-mail : kannika.bh@ssru.ac.th

          ๒. คุณมณีเนตร รวมภักดี เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ โทรศัพท์ ๐๒-๑๖๐๑๐๖๑-๒

ต่อ ๑๓๓ หรือ ๐๙๐-๓๔๐๑๕๕๓ e-mail : maneenet.ru@ssru.ac.th

 

 

การประชาสัมพันธ์

๑. หนังสือถึงหน่วยงานต่าง ๆ

๒. เว็บไซด์ http://conference.ssru.ac.th/edu2019