ลงชื่อเข้าใช้งาน

จดจำการลงชื่อเข้าใช้

| ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

หัวเรื่อง


หัวข้อการประชุม

การประชุมวิชาการระดับชาติ การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๒ เปิดรับบทความวิจัยภาษาไทยที่ยังไม่เคยตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ของครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นักวิจัย และนักศึกษาใน ๔ กลุ่ม ได้แก่

๑.      กลุ่มครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์

๒.      กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

๓.      กลุ่มวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

๔.      กลุ่มงานวิจัยในชั้นเรียน