ลงชื่อเข้าใช้งาน

จดจำการลงชื่อเข้าใช้

| ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

ค่าลงทะเบียน


อัตราค่าลงทะเบียน

          ค่าลงทะเบียน/บทความ หากบทความวิจัยมีผู้เข้าร่วมนำเสนอมากกว่า ๑ คน ให้ลงทะเบียนนำเสนอ ๑ คน และคนอื่น ๆ ให้ลงทะเบียนเป็นผู้เข้าร่วมประชุม

          โอนเงินผ่าน ธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

         ชื่อบัญชี The National and International Conference on Education for Learning Development เลขที่บัญชี ๐๗๔-๗๕๖๗๔๗-

 

 

ประเภท

ค่าลงทะเบียน/บทความ

๑๒ มี.ค. – ๒๕ เม.ย. ๒๕๖๒

๒๖ เม.ย. – ๖ พ.ค.
๒๕๖๒

ภาคบรรยาย (Oral)

 

 

    - ครู อาจารย์ และนักวิจัย 

,๕๐๐ บาท

๓,๐๐๐ บาท

    - นักศึกษา

,๕๐๐ บาท

๓,๐๐๐ บาท

ภาคโปสเตอร์ (Poster)

 

 

    - ครู อาจารย์ และนักวิจัย 

,๕๐๐ บาท

๓,๐๐๐ บาท

    - นักศึกษา

,๕๐๐ บาท

๓,๐๐๐ บาท

ผู้เข้าร่วมประชุม (ไม่นำเสนองาน)

๗๐๐ บาท

๗๐๐ บาท

 

 

หมายเหตุ : ๑. ผู้นำเสนอผลงานประเภทโปสเตอร์ต้องจัดทำโปสเตอร์ขนาด กว้าง ๘๐ ซม. X สูง ๑๒๐ ซม.

      (ทางผู้จัดจะเตรียมบอร์ดไว้ให้)

               ๒. ไม่คืนเงินลงทะเบียนทุกกรณี

               ๓. ผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐ สามารถเบิกค่าใช้จ่ายตามสิทธิ์จากต้นสังกัดและไม่ถือ

                   เป็นวันลา

               ๔. ผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมจะได้รับ กระเป๋าเอกสาร, สูจิบัตร, ป้ายคล้องคอ, CD Proceeding, เกียรติบัตร,

อาหารว่างและอาหารกลางวัน

 

ติดต่อสอบถามได้ที่

          ๑. อาจารย์ ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ ๐๒-๑๖๐๑๐๖๑-๒ ต่อ ๑๑๖ หรือ ๐๘๙-๕๓๕๗๐๘๒

e-mail : kannika.bh@ssru.ac.th

          ๒. คุณมณีเนตร รวมภักดี เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ โทรศัพท์ ๐๒-๑๖๐๑๐๖๑-๒

ต่อ ๑๓๓ หรือ ๐๙๐-๓๔๐๑๕๕๓ e-mail : maneenet.ru@ssru.ac.th

 

 

การประชาสัมพันธ์

๑. หนังสือถึงหน่วยงานต่าง ๆ

๒. เว็บไซด์ http://conference.ssru.ac.th/edu2019