ลงชื่อเข้าใช้งาน

จดจำการลงชื่อเข้าใช้

| ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

NACHSL-2019 การประชุมวิชาการระดับชาติ "การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์" ครั้งที่ 3

          สถาบันอุดมศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของประเทศ นอกจากมีหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตสู่ตลาดแรงงานของประเทศแล้ว ยังมีหน้าที่สำคัญในส่วนของการเป็นแหล่งพัฒนา และรวบรวมองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อถ่ายทอดสู่สังคม โดยส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ คือ การผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ สำหรับการใช้ประโยชน์และความก้าวหน้าทางวิชาการ ภายใต้จุดเน้นนโยบายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาการวิจัยแห่งชาติ และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย

              การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ ของนักศึกษาด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ในครั้งนี้ เป็นการประชุมที่มีคณะผู้จัดมาจากหลากหลายหน่วยงาน สำหรับบทความที่ส่งมาเพื่อขอรับการพิจารณาทุกบทความ จะต้องผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการฝ่ายพิจารณาผลงาน และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ตรงสาขาเพื่อตรวจสอบคุณภาพของบทความก่อน สำหรับบทความที่มีคุณภาพระดับดีมาก มีสิทธิ์ที่จะได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงได้จัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ "การเรียนรู้ด้านมนุษย์ศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์" ครั้งที่ 3 เพื่อเป็นอีกเวทีหนึ่งสำหรับการเผยแพร่ผลงานวิจัย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สู่สาธารณชนต่อไป

 หัวข้อการประชุมแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม ดังนี้