ลงชื่อเข้าใช้งาน

จดจำการลงชื่อเข้าใช้

| ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

ขั้นตอนการลงทะเบียน


ขั้นตอนที่ 1 ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน

*ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนหนึ่งรายการประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้สำหรับผู้แต่งที่ลงทะเบียน:
1. กระเป๋าชุดการประชุม
2. ใบเกียรติบัตรรับรองการมีส่วนร่วมและการนำเสนอ (ผู้นำเสนอ และนักวิจัยร่วม)
3. เล่มรายงานบทคัดย่อสืบเนื่องจาการประชุม (Abstract book)
4. CD รายงานสืบเนื่องจาการประชุมฉบับเต็ม (Full paper)
5. อาหารว่างในวันนำเสนอบทความ
6. อาหารกลางวันในวันนำเสนอบทความ 
 

เลขที่  074 - 772558 - 8

ธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ประเภทบัญชี  ออมทรัพย์

ชื่อบัญชี "โครงการประชุมวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา"

 

*หมายเหตุ   ไม่รับเช็ค ดร๊าฟ และไปรษณีย์ธนาณัติและส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่เว็บไซต์การประชุม  

  ผู้ชำระค่าลงทะเบียนนำเสนอบทความจะได้รับใบเสร็จตัวจริง ณ วันงาน

 

ขั้นตอนที่ 2 การลงทะเบียนส่งบทความ

ผู้เขียนบทความดำเนินการสมัครลงทะเบียนพร้อมทั้งส่งบทความฉบับสมบูรณ์เป็นรูปแบบ Microsoft word  .doc หรือ .docx (Full text) เพื่อรับการพิจารณา บทความทั้งหมดจะต้องเป็นไปตามแนวทางคอลัมน์เดี่ยวของ NACHSL 2019 เพื่อให้สามารถปรับรูปแบบที่จำเป็น สามารถดาน์โหลดแบบฟร์มบทความได้ที่หน้าต่าง “ดาวน์โหลด” กำหนดจำนวนหน้าบทความไม่เกิน 15 หน้า A4