ลงชื่อเข้าใช้งาน

จดจำการลงชื่อเข้าใช้

| ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

หัวข้อการวิจัย


       การประชุมวิชาการระดับชาติ  การเรียนรู้ด้านมนุษย์ศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์ครั้งที่ 3 เป็นเวทีทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ สร้างแรงกระตุ้นให้เกิดแนวคิดในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัยใหม่ๆ ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์ โดยมีหัวข้อการนำเสนอบทความ ดังนี้

สำหรับการส่งบทคัดย่อผู้เขียนจะได้รับการพิจารณาทบทวนภายใน 5-7 วันหลังจากได้รับการส่ง สำหรับการส่งบทความฉบับเต็มผู้เขียนจะได้รับการพิจารณาทบทวนภายใน 7-14 วันหลังจากได้รับการส่ง นั่นคือ การแจ้งเตือนการยอมรับหรือการปฏิเสธจะถูกแจ้งสถาณะบทความ หากคุณมีคำถามใด ในระหว่างระยะเวลาการทบทวนโปรดติดต่อผู้ประสานงาน NACHSL 2019