ลงชื่อเข้าใช้งาน

จดจำการลงชื่อเข้าใช้

| ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

คณะกรรมการจัดงาน ได้ออกกำหนดการและลำดับการนำเสนอบทความของแต่ละสาขาแล้ว

ท่านสามารถดาวน์โหลดกำหนดการและลำดับการนำเสนอบทความของแต่ละสาขาตามลิ้งค์ด้านล่างนี้

 

1. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. คณิตศาสตร์และสถิติ

3. ฟิสิกส์และพลังงาน

4. เคมีและนิติวิทยาศาสตร์

5. ชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพและจุลชีววิทยา

6. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี

7. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และคหกรรมศาสตร์

8. วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

9. ผู้นำเสนอแบบโปสเตอร์

 

 

 

 

กำหนดการส่งผลงาน

 

รายละเอียด

กำหนดการ

เปิดรับบทคัดย่อ (Abstract) ทั้งบรรยาย 
และภาคโปสเตอร์ โดยส่งผลงานทาง
 http://conference.ssru.ac.th/sssci2019

1 มิถุนายน ถึง 30 กันยายน 2562

แจ้งผลการพิจารณาและตอบรับบทคัดย่อภายใน 
2 สัปดาห์

15 มิถุนายน ถึง 15 ตุลาคม 2562

วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับสมบูรณ์ 
(
Full Paper)

15 ตุลาคม 2562

กำหนดการลงทะเบียน

1.      การลงทะเบียนล่วงหน้า

 

2.      การลงทะเบียนแบบปกติ

 

1 สิงหาคม ถึง 15 กันยายน 2562

 

16 กันยายน 31 ตุลาคม 2562

ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน

8 พฤศจิกายน 2562