ลงชื่อเข้าใช้งาน

จดจำการลงชื่อเข้าใช้

| ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

การประชุมวิชาการในครั้งนี้ เปิดรับผลงานวิชาการที่ยังไม่เคยตีพิมพ์หรือเผยแพร่ที่ใดมาก่อน ของคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ทั้งภาคภาษาไทย และภาคภาษาอังกฤษ แบ่งเป็นกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้

1. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. คณิตศาสตร์และสถิติ

3. ฟิสิกส์และพลังงาน

4. เคมีและนิติวิทยาศาสตร์

5. ชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพและจุลชีววิทยา

6. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี

7. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และคหกรรมศาสตร์

8. วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

การนำเสนอผลงาน

1. การนำเสนอผลงานทางวิชาการแบบ Oral Presentation ภาคภาษาไทย (ระดับชาติ) เวลาในการนำเสนอ 15 นาทีและซักถาม 5 นาที

2. การนำเสนอผลงานทางวิชาการแบบ Poster Presentation (ระดับชาติ) (ขนาดโปสเตอร์กว้าง 80 x สูง 120 ซม.)

3. คัดเลือกบทความที่มีคุณภาพ เผยแพร่ใน Proceeding Online และตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

รูปแบบการจัดการประชุม

1. การบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิระดับนานาชาติ

2. การนำเสนอผลงานทางวิชาการแบบ Oral Presentation ภาคภาษาไทย (ระดับชาติ) เวลาในการนำเสนอ 15 นาทีและซักถาม 5 นาที

3. การนำเสนอผลงานทางวิชาการแบบ Poster Presentation (ระดับชาติ) (ขนาดโปสเตอร์กว้าง 80 x สูง 120 ซม.)

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับ

1. Abstract book

2. Proceedings Full Paper (จัดทำเสร็จภายหลังการประชุม 1-2 เดือน)

3. มอบวุฒิบัตรแก่ผลงานที่ได้รับการคัดเลือก