ลงชื่อเข้าใช้งาน

จดจำการลงชื่อเข้าใช้

| ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

ดาวน์โหลดเอกสาร *

การส่งบทความเข้าระบบต้องทำการบันทึกบทความวิชาการเป็นไฟล์ .Doc หรือ .Docx เท่านั้น

 

รูปแบบการจัดทำบทความ

ขนาด

 1.รูปแบบการเขียนบทความวิจัยภาษาไทย

22 KB

 2.รูปแบบการจัดทำโปสเตอร์เพื่อนำเสนอ

1,126 KB

 3.รูปแบบการเขียนบทคัดย่อ (Abstract)

16 KB

 4.รูปแบบการเขียนบทความวิจัยภาษาอังกฤษ

297 KB

5.หลักการเขียนอ้างอิง APA 6

 

 

กำหนดการส่งผลงาน

 

รายละเอียด

กำหนดการ

เปิดรับบทคัดย่อ (Abstract) ทั้งบรรยาย และภาคโปสเตอร์โดยส่งผลงานทาง http://conference.ssru.ac.th/sssci2019

1 มิถุนายน ถึง 30 กันยายน 2562

แจ้งผลการพิจารณาและตอบรับบทคัดย่อภายใน 2 สัปดาห์

15 มิถุนายน ถึง 30 ตุลาคม 2562

วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)

30 ตุลาคม 2562

กำหนดการลงทะเบียน

1. การลงทะเบียนล่วงหน้า

     2. การลงทะเบียนแบบปกติ

 

1 สิงหาคม ถึง 15 กันยายน 2562

16 กันยายน 31 ตุลาคม 2562

ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน

8 พฤศจิกายน 2562

 

ค่าลงทะเบียนระดับชาติ

 

ประเภทการลงทะเบียน

กำหนดการ

ก่อน 15 ก.ย. 2562

หลัง 15 ก.ย.2562

บุคคลทั่วไป

3,500 บาท

4,000 บาท

เฉพาะบุคคลากร/นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

3,000 บาท

3,500 บาท

ผู้เข้าร่วมประชุม

2,000 บาท

*ผู้ลงทะเบียนในรูปแบบระดับชาติจะต้องส่งบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 

ค่าลงทะเบียนระดับนานาชาติ (REGISTRATION FEE)

Presenter

 Registration Fee

- Early registration

300 USD Before 15 Sep 2019

- Regular registration

350 USD Before 31 Oct 2019

Participant

200 USD

 

*ผู้ลงทะเบียนในรูปแบบระดับนานาชาติ จะต้องส่งบทคัดย่อและบทความฉบับเต็มเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

หมายเหตุ การชำระค่าลงทะเบียน 1 ครั้ง ต่อ 1 บทความ

*ผู้นำเสนอผลงานประเภทโปสเตอร์ต้องจัดทำโปสเตอร์ขนาด กว้าง 80 ซม. Xสูง 120 ซม. (ทางผู้จัดจะเตรียมบอร์ดไว้ให้) และผู้ลงทะเบียนในรูปแบบระดับชาติจะต้องส่งบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

**ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนทุกกรณี

***ผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐ สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามสิทธิ์จากต้นสังกัดและไม่ถือเป็นวันลา

****ผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมจะได้รับ สูจิบัตร, Proceeding online (เริ่มจัดทำหลังเสร็จสิ้นงานประชุม 1-2 เดือน)ใบประกาศนียบัตรอาหารว่าง และอาหารกลางวัน โดยจะให้สิทธิหนึ่งท่านต่อ 1 การลงทะเบียนเท่านั้น

*****หากต้องการร่วมล่องเรือรับประทานอาหารเย็น จ่ายเพิ่ม 1,500 บาท

 

อัตราค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียนต่อคนต่อบทความ หากบทความวิจัยของท่านมีผู้เข้าร่วมนำเสนอมากกว่า 1 คน ให้ลงทะเบียนนำเสนอ 1 คน และคนอื่นๆ ให้ลงทะเบียนเป็นผู้เข้าร่วมประชุม

 

วิธีการชำระค่าลงทะเบียน

1. โอนเงินผ่านธนาคารกรุงเทพ

ชื่อบัญชี: SANSCISSRU

บัญชีเลขที่ ประเภท ออมทรัพย์ 074-756971-3

2. ส่งหลักฐานการโอนเงิน (Pay-in) พร้อมทั้งแจ้งชื่อผู้ส่งบทความ ชื่อเรื่อง และรหัสบทความ มาที่ sssci@ssru.ac.th, pongthon.ph@ssru.ac.th 

3. กรณีที่ผู้สมัครเข้าร่วมนำเสนอผลงาน ไม่มานำเสนอผลงาน หรือผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วม

 

การนำเสนอ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอสงวนสิทธิ์ในการชำระคืนเงินค่าธรรมเนียมทั้งหมด