ลงชื่อเข้าใช้งาน

จดจำการลงชื่อเข้าใช้

| ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2
“วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”
The 2nd Suan Sunandha National and International Academic Conference
on Science and Technology
“Science, Technology and Innovation for Sustainable Development (SsSci 2019)

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นเลิศโดยกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง และยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์ใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 และสอดคล้องกับนโยบายกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) โดยมีการขับเคลื่อนงานวิจัย สร้างความรู้และนวัตกรรมให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ให้บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี น้อมนำแนวพระราชดำริ สร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับภาคประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น และผู้ประกอบการในการจัดการศึกษา สู่การเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาก้าวหน้า อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ

*************************************************************

ประกอบกับประเทศไทยมีนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Thailand 4.0) โดยมีแนวคิดหลักคือ เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี การพัฒนาวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดสู่เทคโนโลยีอุตสาหกรรมในหลายกลุ่มเป้าหมาย เช่น กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่าง ๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว รวมทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูงเป็นต้น

*************************************************************

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ การพัฒนาการเรียนการสอน และการวิจัยประยุกต์ บนพื้นฐานการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานวิจัย และสร้างความร่วมมือทางวิชาการของนักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ และเครือข่ายมหาวิทยาลัยที่ทำข้อตกลงทางวิชาการ (MoU) ในต่างประเทศ รวมทั้งหน่วยงานเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ผลิตงานวิจัยที่มีคุณค่าต่อสังคม รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีประโยชน์สู่สาธารณะ ก่อให้เกิดการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ด้านวิชาการ และการพัฒนา การต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม นำไปสู่เป้าหมายเพื่อการพัฒนาได้อย่างยั่งยืน

*************************************************************

 

         จากความสำคัญดังกล่าว ทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงได้จัดทำโครงการเตรียมความพร้อมการจัดการประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

         เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ของนักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งหน่วยงานที่สนใจทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ในสาขาวิชาต่าง ๆ จำนวน 8 กลุ่มสาระ ได้แก่

 

กลุ่มที่

หัวข้อกลุ่มสาระนำเสนอผลงานวิชาการ

1.

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

2.

คณิตศาสตร์และสถิติ

3.

ฟิสิกส์และพลังงาน

4.

เคมีและนิติวิทยาศาสตร์

5.

ชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพและจุลชีววิทยา

6.

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเทคโนโล

7.

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และคหกรรมศาสตร์

8.

วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

 

 

สถานที่จัดงาน:

โรงแรมรอยัลริเวอร์ The Royal River Hotel

 

โรงแรมใกล้เคียง:

River Side Bangkok Hotel

 

Suan Sunandha Palace Hotel

กำหนดการส่งผลงาน

 

 

รายละเอียด

กำหนดการ

เปิดรับบทคัดย่อ (Abstract)

- ทั้งบรรยาย และภาคโปสเตอร์

- ส่งผลงานทาง

http://conference.ssru.ac.th/sssci2019

1 มิถุนายน

ถึง 31 สิงหาคม 2562

แจ้งผลการพิจารณาและตอบรับบทคัดย่อภายใน 2 สัปดาห์

15 มิถุนายน

ถึง 15 กันยายน 2562

วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)

30 กันยายน 2562

กำหนดการลงทะเบียน

1. การลงทะเบียนล่วงหน้า

 

1 สิงหาคม

ถึง 15 กันยายน 2562

2. การลงทะเบียนแบบปกติ

16 กันยายน

ถึง 31 ตุลาคม 2562

ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน

8 พฤศจิกายน 2562

 

ค่าลงทะเบียนระดับชาติ

 

ประเภทการลงทะเบียน

กำหนดการ

ก่อน 15 ก.ย. 2562

หลัง 15 ก.ย.2562

บุคคลทั่วไป

3,500 บาท

4,000 บาท

บุคคากร/นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย

3,000 บาท

3,500 บาท

ผู้เข้าร่วมประชุม

2,000 บาท

 

 

หมายเหตุ การชำระค่าลงทะเบียน 1 ครั้ง ต่อ 1 บทความ

*ผู้นำเสนอผลงานประเภทโปสเตอร์ท่านต้องจัดทำโปสเตอร์ขนาด กว้าง 80 ซม. X สูง 120 ซม. โดยทางผู้จัดจะเตรียมบอร์ดและแผนผังการนำเสนอพร้อมทั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเช่นเทปกาวสองหน้าไว้ให้)

**ขอความกรุณาไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนทุกกรณี

***ผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐ สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามสิทธิ์จากต้นสังกัดและไม่ถือเป็นวันลา

 

 ผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมจะได้รับดังนี้

·     สูจิบัตร

·     Proceeding online (เริ่มจัดทำหลังเสร็จสิ้นงานประชุม 1-2 เดือน)

·     ใบประกาศนียบัตร

·     คูปองรับประทานอาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน โดยจะให้สิทธิหนึ่งท่านต่อ 1 การลงทะเบียนเท่านั้น

·     ทางคณะกรรมการจัดงาน ขอนำเสนอรายการพิเศษ นำท่านผู้เข้าร่วมประชุม ล่องเรือเยี่ยมชมวิวทิวทัศน์ริมสองฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมทั้งรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน หากท่านใดสนใจโปรแกรมในการล่องเรือพร้อมทั้งรับประทานอาหารเย็น ทางคณะกรรมการจัดงานขออนุญาตจัดเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,500 บาท (โดยสามารถออกใบเสร็จรับเงินรวมในค่าใช้จ่ายของการประชุมวิชาการ)

 

 

อัตราค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียนต่อคนต่อบทความ หากบทความวิจัยของท่านมีผู้เข้าร่วมนำเสนอมากกว่า 1 คน ให้ลงทะเบียนนำเสนอ 1 คน และคนอื่น ๆ ให้ลงทะเบียนเป็นผู้เข้าร่วมประชุม

 

วิธีการชำระค่าลงทะเบียน

1. โอนเงินผ่านธนาคารกรุงเทพ

        ชื่อบัญชี

        บัญชีเลขที่ ประเภท ออมทรัพย์

2. ส่งหลักฐานการโอนเงิน (Pay-in) พร้อมทั้งแจ้งชื่อผู้ส่งบทความ ชื่อเรื่อง และรหัสบทความ มาที่ sssci2019@ssru.ac.th

3. กรณีที่ผู้สมัครเข้าร่วมนำเสนอผลงาน ไม่มานำเสนอผลงาน หรือผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วม

 

การนำเสนอ

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอสงวนสิทธิ์ในการชำระคืนเงินค่าธรรมเนียมทั้งหมด

 

 

รายชื่อสถาบันเจ้าภาพร่วมจัดประชุมวิชาการภายในประเทศ

1. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

2. สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

6. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

7. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

8. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคราม

9. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

10. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

11. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

 

 

  

 

รายชื่อสถาบันเจ้าภาพร่วมจัดประชุมวิชาการศระดับนานาชาติ

1. Chia Nan University of Pharmacy and Science (Taiwan)

2. Faculty of Science, University of Hradec Kralove (Czech Republic)

3. Faculty of Science, Graduate Schools, Okayama University (Japan)

4. Ho Chi Minh City Open University (Vietnam)

5. Kazan Federal University (Russian Federation)

6. Bandung institute of technology

 

 

 

หน่วยงานผู้สนับสนุนการจัดประชุมวิชาการและแสดงนิทรรศการ

1. บริษัท วนาไซเอนซ์ จำกัด

2. บริษัท ฮิสโตเซนเตอร์ จำกัด 

3. บริษัท อาไลติค เยน่า ฟาร์อีสต์ (ประเทศไทย) จำกัด

4. บริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส จำกัด

5. บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิส แอนท์ เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

6. บริษัท เมิร์ค จำกัด